Хорижий абитуриентлар учун

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети 2020 йил учун таянч докторантура (PhD) ва докторантурага (DSc) қуйидаги мутахассисликлар бўйича танлов эълон қилади.

2020 йил учун давлат бюджети маблағлари ҳисобидан таянч докторантура ва

докторантура учун ажратилган қабул квотаси

 

Т/р

Олий таълим муассасасининг номи

Ихтисослик шифри ва номи

2020 йилучун ажратилган квоталар сони

Таянч докторантура

Докторантура

1

Ўзбекистон Миллий университети

01.01.01-Математик анализ

2

 

2

Ўзбекистон Миллий университети

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

3

1

3

Ўзбекистон Миллий университети

01.01.04-Геометрия ва топология

4

 

4

Ўзбекистон Миллий университети

01.01.05-Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

2

 

5

Ўзбекистон Миллий университети

01.01.06-Алгебра

2

1

6

Ўзбекистон Миллий университети

01.02.04- Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси

1

 

7

Ўзбекистон Миллий университети

01.03.01-Астрономия

2

1

8

Ўзбекистон Миллий университети

01.04.02-Назарий физика

1

 

10

Ўзбекистон Миллий университети

01.04.05-Оптика

2

 

13

Ўзбекистон Миллий университети

01.04.08-Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси. Тезлаштирувчи техника

2

1

14

Ўзбекистон Миллий университети

01.04.10-Яримўтказгичлар физикаси

2

 

16

Ўзбекистон Миллий университети

01.04.11-Лазер физикаси

2

 

17

Ўзбекистон Миллий университети

01.04.16-Полимерлар физикаси

1

 

18

Ўзбекистон Миллий университети

02.00.01-Ноорганик кимё

1

 

19

Ўзбекистон Миллий университети

02.00.02-Аналитик кимё

1

 

20

Ўзбекистон Миллий университети

02.00.03-Органик кимё

1

 

21

Ўзбекистон Миллий университети

02.00.04-Физик кимё

1

 

22

Ўзбекистон Миллий университети

02.00.06-Юқори молекуляр бирикмалар

2

 

23

Ўзбекистон Миллий университети

02.00.08-Нефт ва газ кимёси ва технологияси

1

 

24

Ўзбекистон Миллий университети

02.00.09-Товарлар кимёси

1

 

25

Ўзбекистон Миллий университети

02.00.10-Биоорганик кимё

1

 

26

Ўзбекистон Миллий университети

02.00.14-Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси

1

 

27

Ўзбекистон Миллий университети

03.00.01-Биокимё

2

 

28

Ўзбекистон Миллий университети

03.00.02-Биофизика ва радиобиология

2

 

29

Ўзбекистон Миллий университети

03.00.04-Микробиология ва вирусология

2

 

30

Ўзбекистон Миллий университети

03.00.06-Зоология

2

 

31

Ўзбекистон Миллий университети

03.00.07-Ўсимликлар физиологияси ва биокимё

1

 

32

Ўзбекистон Миллий университети

03.00.08-Одам ва ҳайвонлар физиологияси

2

 

33

Ўзбекистон Миллий университети

03.00.09-Умумий генетика

2

 

34

Ўзбекистон Миллий университети

03.00.10-Экология

2

 

35

Ўзбекистон Миллий университети

03.00.12-Биотехнология

2

 

36

Ўзбекистон Миллий университети

03.00.13-Тупроқшунослик

1

 

37

Ўзбекистон Миллий университети

04.00.01-Умумий ва минтақавий геология

2

 

38

Ўзбекистон Миллий университети

04.00.02-Қаттиқ фойдали қазилма конларининг геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш. Металлогения ва геокимё

1

 

39

Ўзбекистон Миллий университети

04.00.03- Геотектоника ва геодинамика. Петрология ва литология

2

 

40

Ўзбекистон Миллий университети

04.00.04- Гидрогеология ва муҳандислик геологияси

1

 

41

Ўзбекистон Миллий университети

04.00.05-Палеонтология ва стратиграфия

1

 

42

Ўзбекистон Миллий университети

04.00.06-Геофизика. Фойдали қазилмаларни қидиришнинг геофизик усуллари

1

 

43

Ўзбекистон Миллий университети

05.01.03-Информатиканинг назарий асослари

2

 

44

Ўзбекистон Миллий университети

05.01.04-Ҳисоблаш машиналари, мажмуалари ва компьютер тармоқларининг математик ва дастурий таъминоти

1

 

45

Ўзбекистон Миллий университети

05.01.05-Ахборотларни ҳимоялашнинг усуллари ва тизимлари. Ахборот ҳавфсизлиги

4

 

46

Ўзбекистон Миллий университети

05.01.07-Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи

3

 

47

Ўзбекистон Миллий университети

06.01.03- Агротупроқшунослик ва агрофизика

1

 

48

Ўзбекистон Миллий университети

06.01.04-Агрокимё

1

 

49

Ўзбекистон Миллий университети

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

2

 

50

Ўзбекистон Миллий университети

07.00.03-Жаҳон тарихи

2

 

51

Ўзбекистон Миллий университети

07.00.06-Археология

1

 

52

Ўзбекистон Миллий университети

07.00.07-Этнография, этнология ва антропология

1

 

53

Ўзбекистон Миллий университети

07.00.08-Тарихшунослик манбашунослик ва тарихий тадқиқотлар усуллари

2

 

54

Ўзбекистон Миллий университети

08.00.01-Иқтисодиёт назарияси

2

 

55

Ўзбекистон Миллий университети

08.00.02-Макроиқтисодиёт

2

 

56

Ўзбекистон Миллий университети

08.00.04-Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти

2

 

57

Ўзбекистон Миллий университети

08.00.05-Хизмат кўрсатиш иқтисодиёти

1

 

58

Ўзбекистон Миллий университети

08.00.06-Эконометрика ва статистика

1

 

59

Ўзбекистон Миллий университети

08.00.10-Демография. Меҳнат иқтисодиёти

1

 

60

Ўзбекистон Миллий университети

08.00.12-Минтақавий иқтисодиёт

2

 

61

Ўзбекистон Миллий университети

08.00.13-Менежмент

1

 

62

Ўзбекистон Миллий университети

09.00.01-Онтология, гносеология вамантиқ

1

 

63

Ўзбекистон Миллий университети

09.00.02-Онг, маданияти ва амалиёт шакллари фалсафаси

2

 

64

Ўзбекистон Миллий университети

09.00.03-Фалсафаса тарихи

2

 

65

Ўзбекистон Миллий университети

09.00.04-Ижтимоий фалсафа

1

 

66

Ўзбекистон Миллий университети

10.00.01-Ўзбек тили

2

 

67

Ўзбекистон Миллий университети

10.00.02-Ўзбек адабиёти

2

 

68

Ўзбекистон Миллий университети

10.00.04-Европа, Америка ва Австралия халқларининг тили ва адабиёти

3

 

69

Ўзбекистон Миллий университети

10.00.06-Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик

4

 

70

Ўзбекистон Миллий университети

10.00.08-Фольклоршунослик

1

 

71

Ўзбекистон Миллий университети

10.00.11-Тил назарияси. Амалий ва компьютер лингвистикаси

1

1

72

Ўзбекистон Миллий университети

10.00.09-Журналистика

2

 

73

Ўзбекистон Миллий университети

11.00.01-Табиий география

1

 

74

Ўзбекистон Миллий университети

11.00.02-Иқтисодий ва ижтимоий география

1

 

75

Ўзбекистон Миллий университети

11.00.03-Қуруқлик гидрологияси. Сув ресурслари. Гидрокимё

1

 

76

Ўзбекистон Миллий университети

11.00.05-Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш

1

 

77

Ўзбекистон Миллий университети

11.00.06-Геодезия. Картография

1

 

78

Ўзбекистон Миллий университети

11.00.07-Геоинформатика

1

 

79

Ўзбекистон Миллий университети

13.00.01-Педагогика назарияси.Педагогик таълимотлар  тарихи   

2

1

80

Ўзбекистон Миллий университети

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (соҳалар буйича)

2

 

81

Ўзбекистон Миллий университети

19.00.01-Психология тарихи ва назарияси. Умумий психология.  Шахс психологияси

1

 

82

Ўзбекистон Миллий университети

19.00.05-Ижтимоий психология.Этнопсихология

1

 

83

Ўзбекистон Миллий университети

19.00.06-Ёш ва педагогик психология. Ривожланиш психологияси

1

 

84

Ўзбекистон Миллий университети

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари

1

 

85

Ўзбекистон Миллий университети

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи

1

 

86

Ўзбекистон Миллий университети

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси

1

 

87

Ўзбекистон Миллий университети

23.00.01-Сиёсат назарияси ва фалсафаси. Сиёсий фанлар тарихи ва методологияси

1

 

88

Ўзбекистон Миллий университети

23.00.02-Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар

2

1

89

Ўзбекистон Миллий университети

23.00.03-Сиёсий маданият ва мафкура

1

 

Жами

135

7Талабгорларнинг ҳужжатларини қабул қилиш муддатлари, талаб этиладиган ҳужжатлар ва топшириладиган имтиҳонлар рўйхати қуйидагилардан иборат:

1.      Ҳужжатлар 2019 йил 15 сентябрдан 15 октябргача қабул қилинади.

Таянч докторантура (PhD) ўқишга талабгорлар олий таълим муассасасига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этадилар:

-          ариза;

-          қисқача биографик маълумот;

-          меҳнат дафтарчасининг белгиланган тартибда тасдиқланган нусхаси;

-          олий таълим муассасаси магистратураси дипломи ёки клиник ординатурани тугатганлик (тиббиёт фанлари учун), олиймаълумот (мутахасислик дастурлари бўйича) тўғрисидагидиплом нусхаси;

-          илмий журналларда ва нашрларда эълон қилинган илмий мақолалар (камида битта), илмий ва амалий конференциялар, семинарлар ва давра суҳбатлари тўпламларига фан доктори даражасини олиш учун диссертация тадқиқотининг асосини ташкил этиши мумкин бўлган тегишли илмий йўналишлар бўйича бошқа илмий ишлар тўпламларига киритилган тезислар (камида иккита) рўйхати, шунингдек, уларнинг нусхалари;

Докторантура (DSc)  ўқишга талабгорлар олий таълим муассасасига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этадилар

-          ариза;

-          қисқача биографик маълумот;

-          меҳнат дафтарчасининг белгиланган тартибда тасдиқланган нусхаси (ишлаётган талабгорлар учун);

-          олий маълумот, фан номзоди ёхуд фалсафа доктори (PhD) ёки хорижий давлатларда унга тенглаштирилган илмий даражага эга бщлганлиги тўғрисидаги диплом нусхаси;

-          тадқиқот мавзуси бўйича илмий маъруза ва фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрланган докторлик диссертация редасининг муфассал лойиҳаси

-          нашрларда этилган илмий ишлар рўйхати, шунингдекуларнинг нусхалари;

Талабгорларда IELTS (ўртача балли камида 5,5),  TOEFL (РВТ) (567 баллдан кам бўлмаган),   TOEFL (iBT) (87 баллдан кам бўлмаган), СЕFR (В2 даражадан паст бўлмаган) бўйича тасдиқловчи амалдаги халқаро малака сертификатлари мавжуд бўлганда чет тилидан топшириладиган имтиҳонлардан озод этилади.

Кириш имтиҳонлари 2019 йил 1-25ноябрь кунлари бўлиб ўтади

Маълумотларни олиш учун Университетнинг Илмий ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш бўлимига: Тошкент шаҳри, Талабалар шаҳарчаси, Ректорат биноси 114-хонага мурожаат қилинг.  Телефон: 246-74-35

Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик 

кадрлар тайёрлаш бўлими бошлиғи Н.Нурмухаммедова

Асосий кўрсаткичлар
1182 Professor-o‘qituvchilar soni
26796 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
52 Yo‘nalish bakalavr
71 Mutaхassislik magistratura