Илмий-тадқиқот лойиҳалари

Илмий-тадқиқот лойиҳалари

ФУНДАМЕНТАЛ

Лойиҳа номи

Лойиҳа рақами

Раҳбари

Муддати

1.

Ўзбекистонда ер-сув муносабатлари тарихи (қадимги даврдан ҳозирга кунгача)

ОТ-Ф1-109

Юнусова Хуршида Эркиновна

2017-2020

2.

 Имконияти чекланган болалар социомаданий мослашув тизимини такомиллаштиришнинг илмий-методик асослари

ОТ-Ф1-100

Ганиева Марифат Хабибовна

2017-2020

3.

 Функционал жадваллар алгебраси асосида мураккаб тизимлар бошқаришини алгоритмлаштириш принципларини ишлаб чиқиш”

БВ-М-Ф4-004

Кабулов Анвар Василович

2017-2020

4.

 А-аналитик функцияларнинг функционал хоссалари ва уларнинг татбиқлари. Матрицавий соҳаларда комплекс анализнинг айрим масалалари

ОТ-Ф4-(37-29)

Академик Азимбой Садуллаев

2017-2020

5.

Марказий Осиёда тарихий-маданий вилоятларнинг шаклланиши ва этник географияси муаммолари

ОТ-Ф1-91

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич

2017-2020

6.

Полимер материаллари сиртларига иммобилланган металл нанозаррачаларининг фазавий ўзгаришлари механизмини тадқиқ қилиш;

ОТ-Ф7-57-(ОТ-Ф7-48; ОТ-Ф7-44)

Мухамедиев М.Г.

(Сманова З.)

(Гафурова Д.А.)

2017-2020

7.

Турли табиатли органик ва ноорганик моддаларнинг таъсирлашиш қонуниятлари ва реакцион қобилияти ҳамда берилган комплекс хоссали янги бирикмалар олиш.

ОТ-Ф7-52

Нурмонов С.Э.

2017-2020

8.

Ўлчовлик функциялар синфида индексланган интеграл эмпирик процессларнинг асимптотик хоссаларини тадқиқ қилиш

ОТ-Ф4–40

Абдушукуров Абдурахим Ахмедович

2017-2020

9.

Сайёралар тизимларининг фазовий хусусиятларини аналитик механика усуллари билан таҳлил қилиш

ВА-ФА-2-010

Сидиков Мансур Насирович

2017-2020

10.

Дифференциал тенгламалар билан тавсифланувчи зиддиятли ҳолатларни бошқаришнинг янги усулларини яратиш ва уларни сонли амалга ошириш

ОТ-Ф4-33

Тўхтасинов Мўминжон

2017-2020

11.

Икки марта ночизиқли кросс системанинг манба, конвектив кўчиш, ўзгарувчан зичлик, манба ёки ютиш таъсиридаги сифат хоссаларини тадқиқ қилиш

ОТ-Ф4-30

Арипов Мерсаид

2017-2020

12.

 Металларнинг янги гетероҳалқали полифункционал биологик фаол лигандлар билан қишлоқ хўжалиги ва тиббиётда қўллаш учун полиэдрининг маълум тузилиш ва фукционаликка эга бўлган координацион бирикмаларнинг йўналтирилган синтези

ОТ-Ф7-45

Парпиев Нусрат Агзамович

2017-2020

13.

Мураккаб турлараро дурагайларнинг донорлик қобилиятини цитологик жиҳатдан баҳолаш

ВА-КХФ-5-027

Санамьян Марина Феликсовна

2017-2020

14.

 “Иқлим ўзгариши шароитида Ўзбекистон ва унга туташ ҳудудлардаги дарёлар гидрологик режими ва сув ресурсларининг шаклланиш қонуниятларини тадқиқ этиш”

ОТ-Ф5-13

Ф.Ҳ.Ҳикматов

2017-2020

15.

Гиперболик системалар учун адекват ҳисоблаш моделларини қуриш

ОТ-Ф4-28

Алоев Рахматилло Джураевич

2017-2020

16.

Фанлараро ёндашувнинг мураккаб тизимларни тадқиқ этишдаги имконият ва истиқболлари

ОТ-Ф1-95

Ғаффарова Гулчеҳра Ғуламжановна,

2017-2020

17.

“Авесто:энциклопедик луғат”ини тайёрлаш ва нашр этиш.

ОТ-Ф1-89

Маҳмудова Гули Тилабовна,

2017-2020

18.

Шаҳар шароитларида стресс омилларига ўсимликларнинг мослашув стратегиялари, ўсимликлар чидамлигида фотосинтез ва нафас олишнинг роли

БВ-М-Ф5-001

Акиншина Наталья Геннадиевна

2017-2020

19.

Қаттиқ фазали шароитларда қаттиқ органик чиқиндилар биометаногенези ферментациясини оптималлаштиришнинг илмий асослари

БВ-Ф-МВ3-002

Азизов Азамат Атакузиевич

2017-2020

20.

Ярим аддитив -силлиқ ва Радон функционаллар фазоларининг кардинал ва топологик хоссалари

ОТ-Ф4-42

Бешимов Рўзиназар Бебутович

2017-2020

21.

Глобаллашув шароитида минтақалар иқтисодиёти рақобатбардошлиги ўсишига методологик ёндашувлар

ОТ-Ф1-101

Эгамбердиев Фармонкул Турсункулович

2017-2020

22.

Ўзбекистондаги олтин: маъдан ҳосил бўлишининг янги концепциялари, вақт ва маконда минерализатсия эволюцияси, прогнозлаш, янги ва одатий бўлмаган конларни излаш ва баҳолаш муаммолари

ОТ-Ф8-01

Р.И.Конеев

2017-2020

23.

Танланган галактика-квазарларнинг оптик диапазондаги линзаланиш хусусиятларини ўрганиш

ВА-ФА-Ф2-007

Т.А. Ахунов

2017-2020

24.

Барқарор иқтисодий ривожланишни “яшил иқтисодиёт” асосида таъминлашнинг концептуал асосларини такомиллаштириш”

ОТ-Ф1-176

Вахабов Абдурахим Васиқович

2017-2020

25.

Гетероциклик бирикмаларнинг янги ҳосилалари: синтези, тузилиши ва биологик фаоллиги

ОТ-Ф7-61

Бабаев Б.Н.

2017-2020

26.

Наноструктурали ғовакли ва полимер-кремнезем гибрид нанокомпозицион материаллар ҳосил бўлишининг физик-кимёвий қонуниятлари ва механизмларини тадқиқ қилиш

ОТ-Ф7-54

Акбаров Ҳ.И

2017-2020

27.

“Ўзбекистон ижтимоий-сиёсий ва маънавий тараққиётида толерантлик тамойилининг тутган ўрни

(қадимги даврдан то ҳозирги вақтга қадар)”.

ОТ-Ф1-88

Муртазаева Рахбар Хамидовна

2017-2020

28.

Нокоммутатив модуллар, Лейбниц алгебралари ва симплексда полиномиал каскадлар

ОТ-Ф4-31

Омиров Бахром Абдазович

2017-2020

29.

Математик физика ва оптимал бошқарув масалаларини ечишнинг янги усулларини ишлаб чиқиш.

 Тоқ тартибли хусусий ҳосилали тенгламалар учун ноклассик бошланғич-чегаравий ва спектрал масалалар ва уларнинг тадбиқлари.

ОТ-Ф4-(36+32)

Касимов Ш.Г. (Зикиров О.С.)

2017-2020

30.

Ўрта асрлар шарқ алломалари ва мутафаккирларининг табиий-илмий ва ижтимоий-фалсафий меросининг ғарб олимлари томонидан тадқиқ этилиши

ОТ-Ф1-106

Бўтаев Усмон

2017-2020

31.

Полифеноллар асосида яратилган баъзи супрамолекуляр комплексларнинг каламуш бош мия митохондрияларига биокимёвий таъсир механизмларининг тадқиқ этиш

ОТ-Ф6-2

Долимова Сурайё Нугмановна

2017-2020

32.

Ўзгравитацияланувчи системалар эволюциясининг ночизиқли ностационар босқичларида уларнинг гравитацион беқарорликлари ва мавжуд резонанс ҳолатларини ҳисобга олган ҳолдаги фазавий қоришиши

ОТ-Ф2-13

Нуритдинов Салохитдин Насритдинович

2017-2020

33.

Табиий толаларнинг физик хоссаларига ташқи факторларни таъсирини ўрганиш

ОТ-Ф2-29

Мамадалимов Абдуғофир Тешабаевич

2017-2020

34.

Бухоро вилояти тупроқларининг хозирги ҳолати генезиси, эволюцияси, биологик фаолиги ва деградация жараёнларини илмий асослари тадқиқ қилиш

ОТ-Ф5-33

Гафурова Л.А

2017-2020

35.

Хоразм вилояти тупроқлари ҳозирги ҳолати, генезиси, эволюцияси ва трансформацияси ва уларни тизимли моделлаштириш назарий асосларини тадқиқ этиш

ОТ-Ф5-31(34)

Набиева Гулчехра Мирэргашевна

2017-2020

36.

Деградацияга учраган тупроқ унумдорлигини оширишнинг илмий асослари, тизимли моделлаштиришнинг назарияси

ВА-ҚХФ-5-014

Гафурова Л.А.

2017-2020

37.

Ночизиқ, кўп заррали, квант ва классик системалар

ОТ-Ф2-10

Мусаханов М.М

2017-2020

38.

Кўп компонентли оксид кристалларнинг спектрал хусусиятларига оптик ва ионлаштирувчи нурларнинг таъсир механизмларининг физик асослари

ОТ-Ф2-09

Валиев У.В.

2017-2020

39.

Нурота тоғмаъдан худуди дайкали ҳосилаларининг ҳосил бўлиш қонуниятлари ва уларнинг маъдан ҳосил бўлишидаги роли

ОТ-Ф8-02

Х.Д.Ишбаев

2017-2020

40.

Ўзбeкистоннинг тўртинчи қатламларининг янги ҳудудий хроностратиграфик схeмаларини кeнг кўламда ўрганиш ва гeо-хариталаштириш учун мос ёзувлар бўлинмаларини ҳар томонлама ўрганиш асосида ишлаб чиқиш

ОТ-Ф8-03

Х.А.Тойчиев

2017-2020

41.
Табиий полиэлектролитлар асосида нанокомпозит ва поликомплекс композитларини яратиш
ОТ-Ф7-96
Иноғомов Собитжон Ёқубжонович
2017-2020

РОССИЯ-ЎЗБЕК 

Лойиҳа номи

Лойиҳа рақами

Раҳбари

Муддати

1

Кўп ўлчовли комплекс анализ

MRU-OT-9/2017

Садуллаев Азимбай

2018-2019

2

Газо динамика, фильтрация ва транспорт оқими масалалари учун замонавий суперкомпьютерлардан фойдаланиб юқори аниқликда ҳисоблаш алгоритмлари.

MRU-ОТ-30/2017

Марахимов Авазжон Рахимович

2018-2019

3

Икки фазали муҳитнинг термодинамик мослашган математик моделини диссипатив яқинлашувчи кросс эффектларда математик моделлаштириш

MRU-OТ-81/2017

Арипов Мерсаид

2018-2019

4

Бошқарув ва дифференциал ўйинлар назариясида геометрик ва аналитик усуллар.

MRU-OT-10/2017

Нарманов Абдугаппар Якубович

2018-2019

5

Ноклассик дифференциал ва оператор- дифференциал тенгламалар учун нолокал ва тескари масалалар

MRU-OT-1/2017

Зикиров Обиджон

2018-2019

АМАЛИЙ


Лойиҳа номи

Лойиҳа рақами

Раҳбари

Муддати

1

Ўзбекистонда ижтимоий шерикликнинг бугунги кун талабларига мос келадиган моделларини ишлаб чиқиш

ПЗ-2017093070

Mуминов  Алишер Гаффарович

2018-2020

2

Ўзбекистонда олий таълим муассасаларининг ўқув жараёнида илғор педагогик ва замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни такомиллаштириш механизмларини ишлаб чиқиш

ПЗ-20170929789

Аллаярова Солиха Нарзуллоевна

2018-2020

3

Аҳолини заиф гуруҳлар учун талаба ёшлардан волонтёрларни тайёрлаш ва такомиллаштириш"

ПЗ-2017092819

Латипова Нодира Мухтаржановна

2018-2020

4

Жиззах ва Сирдарё вилоятларининг ҳар хил агроценоз шароитларида микроб препаратларидан фойдаланишнинг экологик жихатлари.

МВ-ҚХ-А-ҚХ-2018-91

Давранов Кахрамон Давранович

2018-2020

5

 Мантиқий бошқарув ва ахборот хавфсизлиги тизимларини дастурлаштирилган мантиқий контроллерлар ва уларни лойиҳаловчи автоматлаштирилган CAD мантиқий тизими

ОТ-Атех-2018-486

Кабулов Анвар Василович

2018-2020

6

Маҳаллий хомашёлар асосида ионитлар олиш ва уларни саноат чиқиндиларидан рангли ва камёб металларни сорбциялашда қўллаш;

ПЗ-20170925290+ ПЗ-2017092965+ ПЗ-20170927395

Мухамедиев Мухтаржан Ганиевич

2018-2020

7

Инвестицион лойиҳа рискларини таҳлил қилиш ва баҳолаш услубиётини халқаро андозалар асосида такомиллаштириш йўллари

ПЗ-20170930126

Насретдинова Шахноза Саидакмаловна

2018-2020

8

Филология йўналиши бўйича инглиз тили ўрганиш баҳолаш сифатининг шакл ва тамойилларига замонавий ёндашув

ПЗ-201709134

Арустамян Яна Юрьевна

2018-2020

9

Ғўзани янги  интрогрессив мураккаб турлараро дурагайларидан фойдаланиш асосида тола сифати IV–типга мансуб бўлган  тезпишар, тола чиқими юқори, вилтга чидамли белгилари мажмуасига эга тизма ва навларини яратиш

ОТ-А-ҚХ-2018-348

Бобоев Сайфулла Ғафурович

2018-2020

10

Android ва IOS операцион тизимлар учун мобил иловалар яратиш

ОТ-2018-Атех-546

Арипов Мерсаид

2018-2020

11

G. hirsutum L. тури тола сифатини яхшилаш, мақсадли дурагайлашда G.barbadense L. турининг турлараро аниқ гомолог хромосомалардан  алоҳида алмаштириш учун мақсадли дурагайлашда фойдаланиш

ОТ-А-ҚХ-2018-379

Санамьян Марина Феликсовна

2018-2020

12

Олий таълим тизимида рақобатбардош кадрлар тайёрлашнинг ижтимоий-психологик механизмлари

ПЗ-20170913120

Абуллаева Шоира Хамидовна

2018-2020

13

«Ўзгарувчан режимдаги суғориш каналларидан фойдаланиш самарадорлиги ва эксплуатацион ишончлилигини ошириш технологияларини ишлаб чиқиш»

МВ-Атех-2018-145

Фатхуллоев Алишер Мурзатуллоевич

2018-2020

14

Каттақурғон сув омборининг атроф тупроқ қопламининг экологик-мелиоратив ҳолатига таъсири ва уни яхшилаш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш

ОТ-А-ҚХ-2018-399

Абдуллаев Сагдулла

2018-2020

15

Ўзбекистонда ислоҳотлар жараёнини таҳлил этиш ва амалга оширишнинг концептуал-фалсафий методологияси (Ҳаракатлар стратегияси асосида).

ПЗ-20170928696

Маҳмудова Гули Тилабовна

2018-2020

16

Ўзбекистон Республикасининг фаол минтақаларидаги кўчки жараёнларини Ер масофавий зондлаш материаллари ва геоинформацион технологиялар асосида комплекс ўрганиш (Чирчиқдарёси мисолида).

ПЗ-20170921110

Сабитова Наила Исмаиловна

2018-2020

17

Наносуспензияларни қўллаган ҳолда тўқимачилик материалларини модификация жараёнларини ўрганиш ва биоцид хусусиятларга эга наномодификацияланган тўқимачилик материалларини тайёрлаш технологиясини ишлаб чиқиш

ПЗ-20170929192

Мукимов Камил Мукимович

2018-2020

18

Аҳолини  ижтимоий жиҳатдан муҳтож қатламларини аниқлаш ва уларни ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини манзиллилигини кучайтириш механизмини такомиллаштириш йўналишлари

ПЗ-20170930109

Вахабов Абдурахим Васиқович

2018-2020

19

Олий ва ўрта махсус таълим тизимини ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш (ИИР) ва прогнозлаштиришнинг услубий асосларини ишлаб чиқиш ва комплекс дастурини яратиш

ПЗ-2017093020

Алиқориев Нуриддин Сафарқориевич

2018-2020

20

Қишлоқ хўжалиги ерларидан оқилона фойдаланиш, сақлаш, такрор тиклаш ва ўғитларни дифференциал қўллаш мақсадида замонавий технологияларни қўллаган холда тупроқ унумдорлигини мониторинг қилиш ва агрокимёвий текшириш информацион-таҳлилий тизимини ишлаб чиқиш

ОТ-Атех-2018-387

Набиева Гулчехра Мирэргашевна

2018-2020

21

Деградацияга учраган тупроқларнинг, кузги дон-дуккакли экинларини етиштириш орқали, унумдорлигини ошириш агробиотехнологияси (Наманган вилояти тупроқлари мисолида)

ОТ-А-ҚХ-2018-471

Д.Ю.Махкамова

2018-2020

22

Табиий ипак ва пахта чиқиндиларидан нанотолали наноғовакли материаллар олишнинг электроспиннинг усулини такомиллаштириш

Ф-А-2018-033

Холмуминов Абдулфатто Ахатович

2018-2020

23

Йўғон ичак яллиғланиши ва колорекал саратонининг ривожланиши, кечиши ва оқибатларини прогноз қилиш, ҳамда этиопатогенез ва таваккалчилик факторларини инобатга олган ҳолда диагностикани амалга ошириш ва даволашнинг ахборот моделини ишлаб чиқиш

ОТ-Атех-2018-224

Игнатьев Николай Александрович

2018-2020


Ёш олимлар

Лойиҳа номи

Лойиҳа рақами

Раҳбари

Муддати

1

Изомер аминофенолларнинг хлорацетиллаш реакцияларини ўрганиш ва хлорацетил маҳсулотлар асосида биологик фаол моддалар синтез қилиш.

ФЗ-2017102476

Юсуфов Мухриддин Саидович

2017-2020

2

Нафтолларнинг аллил эфирлари изомеризациясини ўрганиш

МУ-ФЗ-20171025169

Азимова Гулмира Зайниддиновна

2017-2020

3

Карбон кислоталарини виниллашнинг илмий асослари ва олинган бирикмаларни хоссалари

МУ-ФЗ-20171025111

Парманов Асқар Босимович

2017-2020

4

Золь-гель усулида нанотузилишли металл оксидларининг олиниши ва уларнинг органик синтез реакцияларида қўлланилиши

МУ-ФЗ-20171025150

Мусаев Хусниддин Бахтиёрович

2017-2020

5

Пектиннинг калий, магний, темирли тузларини олиш усулларини ишлаб чиқиш

ПЗ-2017102419

Эшбеков Азамат Эркинович

2017-2020

6

Ночизиқли чегаравий шартлар билан тасвирланадиган икки компонентали муҳитларда ночизиқли фильтрация жараёнларини математик моделлаштириш

ЁОТ-Фтех-2018-149

Рахманов Зафар Равшанович

2017-2020

7

Оғир металларни аниқловда электрокимёвий сенсорларни ишлаб чиқиш

ПЗ-20171024319

Зияев Дилшод Абдуллаевич

2017-2020

8

Иммобилланган азореагентлар билан кобальт ва темир ионларининг физик-кимёвий хоссаларини ўрганиш

ФЗ-20171024243

Рахимов Самариддин Боходирович

2017-2020

9

Zd панжараларида ва Гk Кэли дарахтларида гамильтонианлар спектрлари ва Гиббс ўлчовлари

ЁОТ-Фтех-2018-154

Кучаров Рамзиддин Рузимурадович

2017-2020

10

 d- металларнинг бензотриазол ҳосилалари билан координацион бирикмаларини синтези ва тадқиқоти

ФЗ-2017102499

Алиева Гулой Камиловна

2017-2020

11

Мамлакат рақобатбардошлигини ошириш асосида иқтисодий инқирозларга қарши дастурларнинг самарадорлигини ошириш йўллари

ФЗ-20171023104

Жаббаров Камолиддин Йўлдошевич

2018-2019

12

Нефтни қайта ишлаш чиқиндиларидан олтингугурт ажратиб олиш ва унинг ёниш иссиқлигидан фойдаланишнинг технологик асосларини ишлаб чиқиш

МУ-ПЗ-20171025219

Шерниёзов Бобур Шомурод ўғли

2018-201

Асосий кўрсаткичлар
1182 Professor-o‘qituvchilar soni
26796 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
52 Yo‘nalish bakalavr
71 Mutaхassislik magistratura