Xorijiy abiturientlar uchun

Ijtimoiy-gumanitar fanlari sohalarida ilmiy unvonlarga talabgorlar uchun maxsus imtixon savollari

 Savollar:

1.«Xalq hokimiyati» tushunchasi va uning asosiy mazmun-mohiyati. Xalq hokimiyatchiligi – davlat hokimiyati qurilishining asosiy printsipi.
2.Turli madaniyatlar munosabatlari, ularni ma`rifiy yo`naltirish muammolari. Diniy munosabatlar bilan bog`liq muammolarni hal etishda O`zbekiston tajribasi.
3..Diniy qadriyatlarning qayta tiklanishi. An`anaviy diniy bayramlar, ularning tiklanishi, o`tkazilishi. Vijdon va e`tiqod erkinligi va ularning huquqiy asoslari.
4.Ochiq iqtisodiyot poydevorini vujudga keltirishning huquqiy va tashkiliy asoslari. 
5.“Ijtimoiy sheriklik” tushunchasining mohiyati va ahamiyati. “Jamoatchilik nazorati” tushunchasining mohiyati va ahamiyati.
6.Qishloq xo`jaligini rivojlantirishda ishlab chiqarish hamda ijtimoiy infrastrukturaning tutgan o`rni va istiqboli.
7.Hokimlik institutining vujudga kelish sabablari. Hokim – mahalliy vakillik organi rahbari.
8.Globallashuv jarayonlari va ma`naviy tahdidlar.Ichki va tashqi tahdidlar va ularga qarshi  kurash omillari.
9.Iqtisodiyotni isloh qilishning strategik maqsadlari. O`zbekistonda qabul qilingan o`ziga xos islohot modeli va tamoyillari.
10.Mafkuraviy bo`shliqning xavfli oqibatlari. Jahondagi mafkuraviy kurashlar. «Fikrga qarshi fikr, g`oyaga qarshi g`oya, jaholatga qarshi ma`rifat» bilan kurashish mohiyati.
11.O`zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi va uning tarixiy ahamiyati.
12.Milliy g`urur, milliy oriyat, milliy iftixor tuyg`ularini yoshlar ongiga singdirishning vositalari va omillari. Milliy manaviyat  va milliy o`zlikni anglash.
13.«Suverenitet» tushunchasi. Davlat, millat va xalq suvereniteti. 
14.Davlat boshqaruvini modernizatsiyalash sharoitida O`zbekiston Respublikasi Prezidentining qonunchilik, ijro va sud hokimiyatlarini muvofiqlashtirishga doir vakolatlari.
15.O`zbekiston Respublikasi – dunyo hamjamiyatining teng huquqli sub`ekti. O`zbekiston tashqi siyosatining asosiy printsiplari.
16.O`zbekistonning MDH davlatlari bilan teng huquqiylik, o`zaro manfaatlilik hamda o`zaro hurmat tamoyillari asosidagi ikki tomonlama munosabatlarining rivojlanishi va istiqbollari.
17.Demokratiyaning asosiy mezonlari.Totalitar boshqaruvning demokratiyaga zidligi.
18.«O`zbekistonda saylov huquqi erkinligini ta`minlash va saylov qonunchiligini rivojlantirish».
19.Ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning huquqiy negizini yaratishning muhim yo`nalishlari:O`zbekistonning davlat hamda iqtisodiy mustaqilligining huquqiy negizlarini yaratilishi.
20.O`zbekiston iqtisodiyotida agrar sektorni isloh qilish strategiyasi.
21.O`zbekiston Respublikasining xalqaro iqtisodiy hamkorlik tashkilotlari faoliyatidagi ishtiroki.
22.Narxlarni erkinlashtirish iqtisodiyotni erkinlashtirishning muhim sharti ekanligi. Bozor munosabatlarida talab va taklif.
23.Ijtimoiy sheriklik va konsensus nazariyasi. Ijtimoiy ziddiyatlarni tinch yo`l bilan hal qilish. Tafakkurdagi evrilish va o`zgarishlar.
24.O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga saylovlarda eng ko`p yoki teng miqdordagi deputatlik o`rnini qo`lga kiritgan siyosiy partiyalarning huquqlari. Jamoatchilik nazorati. Siyosiy muxolifat. Elektorat.
25.«Siyosiy partiya» tushunchasi. Siyosiy partiyalarning tashkil topish jarayoni. O`zbekistonda ko`ppartiyaviylik tizimining shakllanish jarayoni.
26.O`zbekistonda institutsional o`zgarishlarning zarurligi va ahamiyati. Boshqaruv tizimi va mexanizmi sohasidagi islohotlar.
27.Oliy Majlis va Hukumat: parlament so`rovi, parlament tinglovi, parlament sanktsiyasi.Demokratiya va hokimiyat taqsimoti.
28. O`zbekiston Konstitutsiyasining siyosiy va ma`naviy-ma`rifiy ahamiyati. O`zbekiston Konstitutsiyasida inson huquqlari va erkinliklarining kafolatlanishi.
29.O`zbekistonning mustaqillik ostonasidagi iqtisodiy holati. O`zbekistonda iqtisodiy islohotlarning o`ziga xos xususiyatlarining ilmiy asoslanishi.
30.O`zbekiston Respublikasi tashqi siyosiy faoliyati Kontseptsiyasi. O`zbekiston tashqi siyosatining asosiy printsiplari.
31.Bozor munosabatlari tizimida milliy valyutaning tutgan o`rni hamda vazifalari.
32.O`zbekistonning geografik xususiyatlari. O`zbekistonga nisbatan geosiyosiy va geoiqtisodiy qiziqishlarning oshib borishi, uning sabablari.
33.Markaziy Osiyo mintaqasidagi geosiyosiy vaziyat va xavfsizlik masalalari. Demokratiyani «eksport» qilishning xavfli oqibatlari.
34.Mustaqillik davrida mahalla institutining takomillashtirishning asosiy yo`nalishlari. Mahalla – fuqarolik jamiyatining noyob instituti. Mahalla taraqqiyotning yangi bosqichida. 
35.Xalqaro terrorizm — uyushgan jinoyatchilikning o`ziga xos ko`rinishi, uning umumbashariy va davlatlararo xavfsizlikka tahdid.
36.Tadrijiy taraqqiyot nazariyasi va uning bir tuzumdan ikkinchi tuzumga o`tishda maqbul yo`l ekanligi. Eskilik bilan yangilik orasidagi ziddiyatlar, tafovutlar va ularni bartaraf etish omillari.
37.Korruptsiya va jinoyatchilikning mavjudlik sabablari va jihatlari. Korruptsiya va jinoyatchilikning davlat va milliy xavfsizlikka tahdidi.Korruptsiya va jinoyatchilikka qarshi kurashda O`zbekiston tajribasi.
38.O`zbekiston sharoitida barqarorlik kafolatlari. O`zbekiston Qurolli Kuchlari – mamlakat tayanchi. Qurolli Kuchlarni bosqichma-bosqich isloh qilish tadbirlari va professional armiyani shakllantirish jarayoni va uning mohiyati. Muqobil hizmat masalalari.
39.Markaziy Osiyo davlatlarida diniy ekstremistik guruhlarning faoliyati. Ekstremizm va terrorizmning kelib chiqish sabablari va oqibatlari.
40.Iqtisodiy islohotlarning ikkinchi bosqichida byudjet-soliq siyosatining muhim vazifalari. Pul muomalasini tartibga solishning ustuvor yo`nalishlari.
41.O`zbekistonda yangi davlatchilik, davlat va xalq hokimiyatining qaror topishi. Hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro va sud hokimiyatlariga bo`linish printsiplari va ularning O`zbekistonda namoyon bo`lish xususiyatlari.
42.Ikki palatali parlamentga o`tish – demokratik tamoyillar qaror topishining yangi bosqichi.Parlament nazoratining asosiy yo`nalishlari: qonun va qarorlar ijrosi ustidan nazorat.
43.«Fuqarolarning o`zini o`zi boshqarish organlari» tushunchasi va huquqiy maqomi.Fuqarolarning o`zini o`zi boshqarish organlari to`g`risidagi huquqiy-me`yoriy hujjatlar.
44.Ekologik tanglik. Uning milliy va global muammoga aylanganligi. «Tabiat –inson–jamiyat» muvozanatining buzilishi.
45.Faol investitsion siyosatni amalga oshirish yo`nalishlari. Respublikada erkin iqtisodiy hududlarning tashkil etish va rivojlantirish chora-tadbirlari.
46.Iqtisodiy islohotlar birinchi bosqichining natijalari va saboqlari.Iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishga qaratilgan islohotlarni ikkinchi bosqichining ustuvor yo`nalishlari.
47.”Buyuk davlatchilik”va shovinizm g`oyasi — umumjahon barqarorligi uchun asosiy xavf. “Buyuk davlatchilik” va agressiv millatchilik ko`rinishlari. 
48.Milliy mafkura – xalq va jamiyatni birlashtiruvchi kuch ekanligi.
49.Markazdan turib boshqarish va rejalashtirishdan voz kechib, erkin bozor iqtisodiyoti mexanizmini shakllantirish jarayoni.
50.Davlatning nazoratchilik va boshqaruvchilik vazifalarini qisqartirish, iqtisodiy faoliyatning bozorga xos mexanizmlariga ko`proq erkinlik berish chora va tadbirlari.
51.Mulkdorlar sinfini shakllantirishning huquqiy asoslari. Xususiylashtirish orqali mamlakatda iqtisodiy raqobat muhitini shakllantirish yo`llari.
52.Ekologik tanglikda «aholi zichligi» omili. Sanoatning rivojlanishi va chiqindilar muammosi hamda uning echimi. Orol muammosi va uning hal etilishi istiqbollari.
53.Ekstremizm va terrorizmning kelib chiqish sabablari va oqibatlari.
54.O`zbekiston Respublikasining xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar doirasidagi hamkorligi.O`zbekistonning BMT va uning ixtisoslashgan tuzilmalari bilan hamda ShHT da teng huquqli a`zosi sifatidagi faoliyatlari.
55.O`zbekistonning Evropa Ittifoqi va NATO tashkilotlari bilan hamkorligining ustuvor yo`nalishlari. O`zbekiston Respublikasining Islom konferentsiyasi tashkiloti bilan hamkorligi.
56.Milliy g`oya va partiyalar, harakatlar, qarashlar. Turli yot g`oyalar, ularga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirish vositalari.
57. Tarixiy xotiraning milliy taraqqiyotdagi o`rni.
58. Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchilikni yanada liberallashtirish va insonparvarlik tamoyillariga muvofiqligi. «Xabeas korpus» institutining joriy etilishi hamda uning mazmun-mohiyati.
59. Inson kapitali va inson omili. Ijtimoiy hayotda turli tabaqa va qatlamlar orasidagi uyg`unlik va mutanosiblikni qaror topishi.
60. Islohotlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish zarurati va ustuvor yo`nalishlari.
61. Mustaqillik davrida Milliy ma`naviy qadriyatlarimiz, urf-odat va an`nalarimizga bo`lgan munosabatlarning tubdan o`zgarishi.
62. O`zbekiston Respublikasining davlat ramzlari: bayroq, gerb va madhiya.
63. Jamoatchilik nazorati, Siyosiy muxolifat, Elektorat tushunchalarining mohiyati va mazmuni.
64. Ma`naviy va moddiy hayot uyg`unligi. O`zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti asarlarida «Shaxs», «Millat», «Jamiyat», «Davlat», «Adolat», «Oriyat»,” Shukronalik” tushunchalarining mazmuni.
65. «Xalqaro narkobiznes» tushunchasi, uning dunyo va davlatlar barqarorligiga eng xavfli tahdid ekanligi. 
66.Noqonuniy qurol savdosi, uning g`ayriinsoniy mohiyati va uni ommaviylashuvining oqibatlari.
67. Korruptsiya va jinoyatchilikka qarshi kurashda O`zbekiston tajribasi, uning mintaqaviy va milliy xavfsizlikni ta`minlashdagi ahamiyati.
68. Islom Karimov tomonidan bozor munosabatlariga o`tishning “O`zbek modeli”ning ishlab chiqilishi va uning ilmiy asoslanishi. 
“O`zbek modeli”ga asos qilib olingan omillar va ularning mazmun-mohiyati. “O`zbek modeli”ning amaliyotga joriy etilish jarayoni.
70.Mustaqillik yillarida mamlakatimiz iqtisodiyotida erishilgan yutuqlar va uni yanada rivojlantirish masalalari(O`zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Sh. M. Mirziyoevning Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatining 2016 yil 09 sentyabrdagi qo`shma majlisidagi nutqi asosida )
71.O`zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Sh. M. Mirziyoevning Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatining 2016 yil 09 sentyabrdagi qo`shma majlisidagi nutqida mustaqillik yillarida qishloq xo`jaligida olib borilgan tub tarkibiy islohotlar xususida.
72.O`zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Sh. M. Mirziyoevning Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatining 2016 yil 09 sentyabrdagi qo`shma majlisidagi nutqida O`zbekiston Respublikasining Tashqi siyosiy faoliyati kontseptsiyasi haqida
73.Mamlakatimizda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishni davom ettirishga qaratilgan ishlarni izchil amalga oshirish borasidagi ustuvor vazifalar (O`zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Sh. M. Mirziyoevning Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatining 2016 yil 09 sentyabrdagi qo`shma majlisidagi nutqi asosida)
74.“Yoshlarga oid davlat siyosati to`g`risida”gi O`zbekiston Respublikasi Qonunining  maqsadi, yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy printsiplari,yo`nalishlariva unda qo`llanilgan asosiy tushunchalarning  mazmuni.
75.“Yoshlarga oid davlat siyosati to`g`risida”gi O`zbekiston Respublikasi Qonunida yoshlarga oid davlat siyosatini ro`yobga chiqarishni amalga oshiruvchi hamda unda ishtirok etuvchi organlar va muassasalar xususida
76.“Yoshlarga oid davlat siyosati to`g`risida”gi O`zbekiston Respublikasi Qonunida yoshlarni huquqiy va ijtimoiy himoya qilish masalalari
77.O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo`ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo`nalishlariga bag`ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi “Tanqidiy tahlil, qat`iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – harbir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo`lishi kerak!” nomli  ma`ruzasida o`tgan yilda iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarni rivojlantirishning ayrim ko`rsatkichlariga erishilmaganligining asosiy sabablari haqida
78.O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo`ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo`nalishlariga bag`ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi “Tanqidiy tahlil, qat`iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo`lishi kerak!” nomli  ma`ruzasida 2017 yilga mo`ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim yo`nalishlari va ustuvor vazifalarini belgilab olinishi zarurligi
79.O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo`ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo`nalishlariga bag`ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi “Tanqidiy tahlil, qat`iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo`lishi kerak!” nomli  ma`ruzasida kelgusi besh yil davomida amalga oshirilishi lozim bo`lgan  strategik vazifalar xususida
80.O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo`ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo`nalishlariga bag`ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi “Tanqidiy tahlil, qat`iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo`lishi kerak!” nomli  ma`ruzasida ta`lim va ilm-fan, davlatning yoshlarga doir siyosatini amalga oshirish, ta`limning yangi, zamonaviy usullarini, jumladan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish sohasidagi dolzarb vazifalarni amalga oshirish yoshlarimiz, jamiyatimiz va mamlakatimizning kelajagi uchun strategik ahamiyatga ega ekanligi
81.Mamlakatda amalga oshirilayotgan isloxotlarda vorisiylik: O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning “Tanqidiy tahlil, qat`iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir raxbar faoliyatining kundalik qoidasi bo`lishi kerak” mavzusidagi 2017-yil 14-yanvardagi ma`ruzasida ilgari surilgan g`oyalarning asosiy  mazmuni. 

82.O`zbekiston Respublikasi Prezidentini Sh.M.Mirziyoevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2017 yil 19 sentyabrdagi72-sessiyasidagi nutqida ilgari surilgan g`oyalarning metodologik ahamiyati.
83.O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning “Xalq boy bo`lsa, davlat boy bo`ladi” g`oyasining amaliyotga tatbiq etilish jarayoni.
84.2017-2021 yillarda O`zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo`nalish bo`yicha harakatlar strategiyasida Makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o`sish sur`atlarini saqlab qolish masalasi.
85. 2017-2021 yillarda O`zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo`nalish bo`yicha harakatlar strategiyasida tarkibiy o`zgartirishlarni chuqurlashtirish, milliy iqtisodiyotning etakchi tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish hisobiga uning raqobatbardoshligini oshirishning asoslab berilishi.
86.2017-2021 yillarda O`zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo`nalish bo`yicha harakatlar strategiyasida qishloq xo`jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish.
87. Iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag`batlantirishga qaratilgan institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish
88. Viloyat, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, ularning mavjud salohiyatidan samarali va optimal foydalanish.
89. 2017-2021 yillarda O`zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo`nalish bo`yicha harakatlar strategiyasida demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda Oliy Majlis, siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish.
90. Davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish, jamoatchilik boshqaruvi tizimini takomillashtirish.
91. 2017-2021 yillarda O`zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo`nalish bo`yicha harakatlar strategiyasida sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta`minlash, sudning nufuzini oshirish, sud tizimini demokratlashtirish va takomillashtirish.
92. Fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini ta`minlash, Ma`muriy, jinoyat, fuqarolik va xo`jalik qonunchiligini takomillashtirish.
93. Jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olish tizimini takomillashtirish, Yuridik yordam va xizmat ko`rsatish tizimini takomillashtirish.

94. 2017-2021 yillarda O`zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo`nalish bo`yicha harakatlar strategiyasida aholi bandligi va real daromadlarini izchil oshirish, aholini ijtimoiy himoya qilish va sog`liqni saqlash tizimini takomillashtirish, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish.
95.2017-2021 yillarda O`zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo`nalish bo`yicha harakatlar strategiyasida xavfsizlik, diniy bag`rikenglik va millatlararo totuvlikni ta`minlash sohasidagi ustuvor yo`nalishlar.
96.Chuqur o`ylangan, o`zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo`nalishlar.
97.O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2017 yil 19 sentyabrdagi
72-sessiyasidagi nutqida Harakatlar strategiyasining mazmun-mohiyati Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan to`la hamohangligining asoslanishi.
98. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning xalqaro va mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlashdagi tashabbuslari. Markaziy Osiyoda yadroviy quroldan xoli hudud yaratish. 
99.O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2017 yil 19 sentyabrdagi 72-sessiyasidagi nutqida dunyoda terrorizm tahdidlari, ayniqsa, so`nggi yillarda kuchayib borayotganligi va i ularga qarshi, asosan, kuch ishlatish yo`li bilan kurashish usuli o`zini oqlamayotganligi. Xalqaro terrorizm va ekstremizmning ildizini tashkil etuvchi omillar va ularga qarshi kurash yo`llari haqidagi takliflarining ahamiyati.
100. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2017 yil 19 sentyabrdagi 72-sessiyasidagi nutqida Markaziy Osiyo mintaqasida  mutlaqo yangi siyosiy muhit yaratishga erishilganligining ahamiyati.


  Imtihon topshirish tartibi:       
       Birinchi savol – imtihon topshiruvchi faoliyat ko`rsatayotgan sohada O`zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo`yicha Harakatlar strategiyasining mazmun-mohiyati bo`yicha;
      Ikkinchi savol – O`zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo`yicha Harakatlar strategiyasi va metodologiyasiga imtihon topshiruvchi olib borayotgan ilmiy izlanishlar yoki kasbiy faoliyatining muvofiqligi bo`yicha;
       Uchinchi savol – maxsus fan dasturi bo`yicha erkin savol.
      Maxsus imtihon natijasi imtihonda ishtirok etayotgan komissiya a`zolarining uchdan ikki qismining ovozi bilan “o`tdi” yoki “o`tmadi” tarzida baholanadi. Ovoz berish ochiq va oshkora amalga oshiriladi.

Asosiy ko‘rsatkichlar
1182 Professor-o‘qituvchilar soni
26796 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
52 Yo‘nalish bakalavr
71 Mutaхassislik magistratura