Ilmiy-tadqiqot loyihalari

Ilmiy-tadqiqot loyihalari

FUNDAMENTAL

Loyiha nomi

Loyiha raqami

Rahbari

Muddati

1.

O`zbekistonda er-suv munosabatlari tarixi (qadimgi davrdan hozirga kungacha)

OT-F1-109

Yunusova Xurshida Erkinovna

2017-2020

2.

 Imkoniyati cheklangan bolalar sotsiomadaniy moslashuv tizimini takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari

OT-F1-100

Ganieva Marifat Xabibovna

2017-2020

3.

 Funktsional jadvallar algebrasi asosida murakkab tizimlar boshqarishini algoritmlashtirish printsiplarini ishlab chiqish”

BV-M-F4-004

Kabulov Anvar Vasilovich

2017-2020

4.

 A-analitik funktsiyalarning funktsional xossalari va ularning tatbiqlari. Matritsaviy sohalarda kompleks analizning ayrim masalalari

OT-F4-(37-29)

Akademik Azimboy Sadullaev

2017-2020

5.

Markaziy Osiyoda tarixiy-madaniy viloyatlarning shakllanishi va etnik geografiyasi muammolari

OT-F1-91

Sagdullaev Anatoliy Sagdullaevich

2017-2020

6.

Polimer materiallari sirtlariga immobillangan metall nanozarrachalarining fazaviy o`zgarishlari mexanizmini tadqiq qilish;

OT-F7-57-(OT-F7-48; OT-F7-44)

Muxamediev M.G.

(Smanova Z.)

(Gafurova D.A.)

2017-2020

7.

Turli tabiatli organik va noorganik moddalarning ta`sirlashish qonuniyatlari va reaktsion qobiliyati hamda berilgan kompleks xossali yangi birikmalar olish.

OT-F7-52

Nurmonov S.E.

2017-2020

8.

O`lchovlik funktsiyalar sinfida indekslangan integral empirik protsesslarning asimptotik xossalarini tadqiq qilish

OT-F4–40

Abdushukurov Abduraxim Axmedovich

2017-2020

9.

Sayyoralar tizimlarining fazoviy xususiyatlarini analitik mexanika usullari bilan tahlil qilish

VA-FA-2-010

Sidikov Mansur Nasirovich

2017-2020

10.

Differentsial tenglamalar bilan tavsiflanuvchi ziddiyatli holatlarni boshqarishning yangi usullarini yaratish va ularni sonli amalga oshirish

OT-F4-33

To`xtasinov Mo`minjon

2017-2020

11.

Ikki marta nochiziqli kross sistemaning manba, konvektiv ko`chish, o`zgaruvchan zichlik, manba yoki yutish ta`siridagi sifat xossalarini tadqiq qilish

OT-F4-30

Aripov Mersaid

2017-2020

12.

 Metallarning yangi geterohalqali polifunktsional biologik faol ligandlar bilan qishloq xo`jaligi va tibbiyotda qo`llash uchun poliedrining ma`lum tuzilish va fuktsionalikka ega bo`lgan koordinatsion birikmalarning yo`naltirilgan sintezi

OT-F7-45

Parpiev Nusrat Agzamovich

2017-2020

13.

Murakkab turlararo duragaylarning donorlik qobiliyatini tsitologik jihatdan baholash

VA-KXF-5-027

Sanamyan Marina Feliksovna

2017-2020

14.

 “Iqlim o`zgarishi sharoitida O`zbekiston va unga tutash hududlardagi daryolar gidrologik rejimi va suv resurslarining shakllanish qonuniyatlarini tadqiq etish”

OT-F5-13

F.H.Hikmatov

2017-2020

15.

Giperbolik sistemalar uchun adekvat hisoblash modellarini qurish

OT-F4-28

Aloev Raxmatillo Djuraevich

2017-2020

16.

Fanlararo yondashuvning murakkab tizimlarni tadqiq etishdagi imkoniyat va istiqbollari

OT-F1-95

G`affarova Gulchehra G`ulamjanovna,

2017-2020

17.

“Avesto:entsiklopedik lug`at”ini tayyorlash va nashr etish.

OT-F1-89

Mahmudova Guli Tilabovna,

2017-2020

18.

Shahar sharoitlarida stress omillariga o`simliklarning moslashuv strategiyalari, o`simliklar chidamligida fotosintez va nafas olishning roli

BV-M-F5-001

Akinshina Natalya Gennadievna

2017-2020

19.

Qattiq fazali sharoitlarda qattiq organik chiqindilar biometanogenezi fermentatsiyasini optimallashtirishning ilmiy asoslari

BV-F-MV3-002

Azizov Azamat Atakuzievich

2017-2020

20.

Yarim additiv -silliq va Radon funktsionallar fazolarining kardinal va topologik xossalari

OT-F4-42

Beshimov Ro`zinazar Bebutovich

2017-2020

21.

Globallashuv sharoitida mintaqalar iqtisodiyoti raqobatbardoshligi o`sishiga metodologik yondashuvlar

OT-F1-101

Egamberdiev Farmonkul Tursunkulovich

2017-2020

22.

O`zbekistondagi oltin: ma`dan hosil bo`lishining yangi kontseptsiyalari, vaqt va makonda mineralizatsiya evolyutsiyasi, prognozlash, yangi va odatiy bo`lmagan konlarni izlash va baholash muammolari

OT-F8-01

R.I.Koneev

2017-2020

23.

Tanlangan galaktika-kvazarlarning optik diapazondagi linzalanish xususiyatlarini o`rganish

VA-FA-F2-007

T.A. Axunov

2017-2020

24.

Barqaror iqtisodiy rivojlanishni “yashil iqtisodiyot” asosida ta`minlashning kontseptual asoslarini takomillashtirish”

OT-F1-176

Vaxabov Abduraxim Vasiqovich

2017-2020

25.

Geterotsiklik birikmalarning yangi hosilalari: sintezi, tuzilishi va biologik faolligi

OT-F7-61

Babaev B.N.

2017-2020

26.

Nanostrukturali g`ovakli va polimer-kremnezem gibrid nanokompozitsion materiallar hosil bo`lishining fizik-kimyoviy qonuniyatlari va mexanizmlarini tadqiq qilish

OT-F7-54

Akbarov H.I

2017-2020

27.

“O`zbekiston ijtimoiy-siyosiy va ma`naviy taraqqiyotida tolerantlik tamoyilining tutgan o`rni

(qadimgi davrdan to hozirgi vaqtga qadar)”.

OT-F1-88

Murtazaeva Raxbar Xamidovna

2017-2020

28.

Nokommutativ modullar, Leybnits algebralari va simpleksda polinomial kaskadlar

OT-F4-31

Omirov Baxrom Abdazovich

2017-2020

29.

Matematik fizika va optimal boshqaruv masalalarini echishning yangi usullarini ishlab chiqish.

 Toq tartibli xususiy hosilali tenglamalar uchun noklassik boshlang`ich-chegaraviy va spektral masalalar va ularning tadbiqlari.

OT-F4-(36+32)

Kasimov Sh.G. (Zikirov O.S.)

2017-2020

30.

O`rta asrlar sharq allomalari va mutafakkirlarining tabiiy-ilmiy va ijtimoiy-falsafiy merosining g`arb olimlari tomonidan tadqiq etilishi

OT-F1-106

Bo`taev Usmon

2017-2020

31.

Polifenollar asosida yaratilgan ba`zi supramolekulyar komplekslarning kalamush bosh miya mitoxondriyalariga biokimyoviy ta`sir mexanizmlarining tadqiq etish

OT-F6-2

Dolimova Surayyo Nugmanovna

2017-2020

32.

O`zgravitatsiyalanuvchi sistemalar evolyutsiyasining nochiziqli nostatsionar bosqichlarida ularning gravitatsion beqarorliklari va mavjud rezonans holatlarini hisobga olgan holdagi fazaviy qorishishi

OT-F2-13

Nuritdinov Saloxitdin Nasritdinovich

2017-2020

33.

Tabiiy tolalarning fizik xossalariga tashqi faktorlarni ta`sirini o`rganish

OT-F2-29

Mamadalimov Abdug`ofir Teshabaevich

2017-2020

34.

Buxoro viloyati tuproqlarining xozirgi holati genezisi, evolyutsiyasi, biologik faoligi va degradatsiya jarayonlarini ilmiy asoslari tadqiq qilish

OT-F5-33

Gafurova L.A

2017-2020

35.

Xorazm viloyati tuproqlari hozirgi holati, genezisi, evolyutsiyasi va transformatsiyasi va ularni tizimli modellashtirish nazariy asoslarini tadqiq etish

OT-F5-31(34)

Nabieva Gulchexra Mirergashevna

2017-2020

36.

Degradatsiyaga uchragan tuproq unumdorligini oshirishning ilmiy asoslari, tizimli modellashtirishning nazariyasi

VA-QXF-5-014

Gafurova L.A.

2017-2020

37.

Nochiziq, ko`p zarrali, kvant va klassik sistemalar

OT-F2-10

Musaxanov M.M

2017-2020

38.

Ko`p komponentli oksid kristallarning spektral xususiyatlariga optik va ionlashtiruvchi nurlarning ta`sir mexanizmlarining fizik asoslari

OT-F2-09

Valiev U.V.

2017-2020

39.

Nurota tog`ma`dan xududi daykali hosilalarining hosil bo`lish qonuniyatlari va ularning ma`dan hosil bo`lishidagi roli

OT-F8-02

X.D.Ishbaev

2017-2020

40.

O`zbekistonning to`rtinchi qatlamlarining yangi hududiy xronostratigrafik sxemalarini keng ko`lamda o`rganish va geo-xaritalashtirish uchun mos yozuvlar bo`linmalarini har tomonlama o`rganish asosida ishlab chiqish

OT-F8-03

X.A.Toychiev

2017-2020

41.
Tabiiy polielektrolitlar asosida nanokompozit va polikompleks kompozitlarini yaratish
OT-F7-96
Inog`omov Sobitjon Yoqubjonovich
2017-2020

ROSSIYa-O`ZBEK 

Loyiha nomi

Loyiha raqami

Rahbari

Muddati

1

Ko`p o`lchovli kompleks analiz

MRU-OT-9/2017

Sadullaev Azimbay

2018-2019

2

Gazo dinamika, filtratsiya va transport oqimi masalalari uchun zamonaviy superkompyuterlardan foydalanib yuqori aniqlikda hisoblash algoritmlari.

MRU-OT-30/2017

Maraximov Avazjon Raximovich

2018-2019

3

Ikki fazali muhitning termodinamik moslashgan matematik modelini dissipativ yaqinlashuvchi kross effektlarda matematik modellashtirish

MRU-OT-81/2017

Aripov Mersaid

2018-2019

4

Boshqaruv va differentsial o`yinlar nazariyasida geometrik va analitik usullar.

MRU-OT-10/2017

Narmanov Abdugappar Yakubovich

2018-2019

5

Noklassik differentsial va operator- differentsial tenglamalar uchun nolokal va teskari masalalar

MRU-OT-1/2017

Zikirov Obidjon

2018-2019

AMALIY


Loyiha nomi

Loyiha raqami

Rahbari

Muddati

1

O`zbekistonda ijtimoiy sheriklikning bugungi kun talablariga mos keladigan modellarini ishlab chiqish

PZ-2017093070

Muminov  Alisher Gaffarovich

2018-2020

2

O`zbekistonda oliy ta`lim muassasalarining o`quv jarayonida ilg`or pedagogik va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni takomillashtirish mexanizmlarini ishlab chiqish

PZ-20170929789

Allayarova Solixa Narzulloevna

2018-2020

3

Aholini zaif guruhlar uchun talaba yoshlardan volontyorlarni tayyorlash va takomillashtirish"

PZ-2017092819

Latipova Nodira Muxtarjanovna

2018-2020

4

Jizzax va Sirdaryo viloyatlarining har xil agrotsenoz sharoitlarida mikrob preparatlaridan foydalanishning ekologik jixatlari.

MV-QX-A-QX-2018-91

Davranov Kaxramon Davranovich

2018-2020

5

 Mantiqiy boshqaruv va axborot xavfsizligi tizimlarini dasturlashtirilgan mantiqiy kontrollerlar va ularni loyihalovchi avtomatlashtirilgan CAD mantiqiy tizimi

OT-Atex-2018-486

Kabulov Anvar Vasilovich

2018-2020

6

Mahalliy xomashyolar asosida ionitlar olish va ularni sanoat chiqindilaridan rangli va kamyob metallarni sorbtsiyalashda qo`llash;

PZ-20170925290+ PZ-2017092965+ PZ-20170927395

Muxamediev Muxtarjan Ganievich

2018-2020

7

Investitsion loyiha risklarini tahlil qilish va baholash uslubiyotini xalqaro andozalar asosida takomillashtirish yo`llari

PZ-20170930126

Nasretdinova Shaxnoza Saidakmalovna

2018-2020

8

Filologiya yo`nalishi bo`yicha ingliz tili o`rganish baholash sifatining shakl va tamoyillariga zamonaviy yondashuv

PZ-201709134

Arustamyan Yana Yurevna

2018-2020

9

G`o`zani yangi  introgressiv murakkab turlararo duragaylaridan foydalanish asosida tola sifati IV–tipga mansub bo`lgan  tezpishar, tola chiqimi yuqori, viltga chidamli belgilari majmuasiga ega tizma va navlarini yaratish

OT-A-QX-2018-348

Boboev Sayfulla G`afurovich

2018-2020

10

Android va IOS operatsion tizimlar uchun mobil ilovalar yaratish

OT-2018-Atex-546

Aripov Mersaid

2018-2020

11

G. hirsutum L. turi tola sifatini yaxshilash, maqsadli duragaylashda G.barbadense L. turining turlararo aniq gomolog xromosomalardan  alohida almashtirish uchun maqsadli duragaylashda foydalanish

OT-A-QX-2018-379

Sanamyan Marina Feliksovna

2018-2020

12

Oliy ta`lim tizimida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning ijtimoiy-psixologik mexanizmlari

PZ-20170913120

Abullaeva Shoira Xamidovna

2018-2020

13

«O`zgaruvchan rejimdagi sug`orish kanallaridan foydalanish samaradorligi va ekspluatatsion ishonchliligini oshirish texnologiyalarini ishlab chiqish»

MV-Atex-2018-145

Fatxulloev Alisher Murzatulloevich

2018-2020

14

Kattaqurg`on suv omborining atrof tuproq qoplamining ekologik-meliorativ holatiga ta`siri va uni yaxshilash chora-tadbirlarini ishlab chiqish

OT-A-QX-2018-399

Abdullaev Sagdulla

2018-2020

15

O`zbekistonda islohotlar jarayonini tahlil etish va amalga oshirishning kontseptual-falsafiy metodologiyasi (Harakatlar strategiyasi asosida).

PZ-20170928696

Mahmudova Guli Tilabovna

2018-2020

16

O`zbekiston Respublikasining faol mintaqalaridagi ko`chki jarayonlarini Er masofaviy zondlash materiallari va geoinformatsion texnologiyalar asosida kompleks o`rganish (Chirchiqdaryosi misolida).

PZ-20170921110

Sabitova Naila Ismailovna

2018-2020

17

Nanosuspenziyalarni qo`llagan holda to`qimachilik materiallarini modifikatsiya jarayonlarini o`rganish va biotsid xususiyatlarga ega nanomodifikatsiyalangan to`qimachilik materiallarini tayyorlash texnologiyasini ishlab chiqish

PZ-20170929192

Mukimov Kamil Mukimovich

2018-2020

18

Aholini  ijtimoiy jihatdan muhtoj qatlamlarini aniqlash va ularni ijtimoiy himoya qilish tizimini manzilliligini kuchaytirish mexanizmini takomillashtirish yo`nalishlari

PZ-20170930109

Vaxabov Abduraxim Vasiqovich

2018-2020

19

Oliy va o`rta maxsus ta`lim tizimini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish (IIR) va prognozlashtirishning uslubiy asoslarini ishlab chiqish va kompleks dasturini yaratish

PZ-2017093020

Aliqoriev Nuriddin Safarqorievich

2018-2020

20

Qishloq xo`jaligi erlaridan oqilona foydalanish, saqlash, takror tiklash va o`g`itlarni differentsial qo`llash maqsadida zamonaviy texnologiyalarni qo`llagan xolda tuproq unumdorligini monitoring qilish va agrokimyoviy tekshirish informatsion-tahliliy tizimini ishlab chiqish

OT-Atex-2018-387

Nabieva Gulchexra Mirergashevna

2018-2020

21

Degradatsiyaga uchragan tuproqlarning, kuzgi don-dukkakli ekinlarini etishtirish orqali, unumdorligini oshirish agrobiotexnologiyasi (Namangan viloyati tuproqlari misolida)

OT-A-QX-2018-471

D.Yu.Maxkamova

2018-2020

22

Tabiiy ipak va paxta chiqindilaridan nanotolali nanog`ovakli materiallar olishning elektrospinning usulini takomillashtirish

F-A-2018-033

Xolmuminov Abdulfatto Axatovich

2018-2020

23

Yo`g`on ichak yallig`lanishi va kolorekal saratonining rivojlanishi, kechishi va oqibatlarini prognoz qilish, hamda etiopatogenez va tavakkalchilik faktorlarini inobatga olgan holda diagnostikani amalga oshirish va davolashning axborot modelini ishlab chiqish

OT-Atex-2018-224

Ignatev Nikolay Aleksandrovich

2018-2020


Yosh olimlar

Loyiha nomi

Loyiha raqami

Rahbari

Muddati

1

Izomer aminofenollarning xloratsetillash reaktsiyalarini o`rganish va xloratsetil mahsulotlar asosida biologik faol moddalar sintez qilish.

FZ-2017102476

Yusufov Muxriddin Saidovich

2017-2020

2

Naftollarning allil efirlari izomerizatsiyasini o`rganish

MU-FZ-20171025169

Azimova Gulmira Zayniddinovna

2017-2020

3

Karbon kislotalarini vinillashning ilmiy asoslari va olingan birikmalarni xossalari

MU-FZ-20171025111

Parmanov Asqar Bosimovich

2017-2020

4

Zol-gel usulida nanotuzilishli metall oksidlarining olinishi va ularning organik sintez reaktsiyalarida qo`llanilishi

MU-FZ-20171025150

Musaev Xusniddin Baxtiyorovich

2017-2020

5

Pektinning kaliy, magniy, temirli tuzlarini olish usullarini ishlab chiqish

PZ-2017102419

Eshbekov Azamat Erkinovich

2017-2020

6

Nochiziqli chegaraviy shartlar bilan tasvirlanadigan ikki komponentali muhitlarda nochiziqli filtratsiya jarayonlarini matematik modellashtirish

YoOT-Ftex-2018-149

Raxmanov Zafar Ravshanovich

2017-2020

7

Og`ir metallarni aniqlovda elektrokimyoviy sensorlarni ishlab chiqish

PZ-20171024319

Ziyaev Dilshod Abdullaevich

2017-2020

8

Immobillangan azoreagentlar bilan kobalt va temir ionlarining fizik-kimyoviy xossalarini o`rganish

FZ-20171024243

Raximov Samariddin Boxodirovich

2017-2020

9

Zd panjaralarida va Gk Keli daraxtlarida gamiltonianlar spektrlari va Gibbs o`lchovlari

YoOT-Ftex-2018-154

Kucharov Ramziddin Ruzimuradovich

2017-2020

10

 d- metallarning benzotriazol hosilalari bilan koordinatsion birikmalarini sintezi va tadqiqoti

FZ-2017102499

Alieva Guloy Kamilovna

2017-2020

11

Mamlakat raqobatbardoshligini oshirish asosida iqtisodiy inqirozlarga qarshi dasturlarning samaradorligini oshirish yo`llari

FZ-20171023104

Jabbarov Kamoliddin Yo`ldoshevich

2018-2019

12

Neftni qayta ishlash chiqindilaridan oltingugurt ajratib olish va uning yonish issiqligidan foydalanishning texnologik asoslarini ishlab chiqish

MU-PZ-20171025219

Sherniyozov Bobur Shomurod o`g`li

2018-201

Asosiy ko‘rsatkichlar
1182 Professor-o‘qituvchilar soni
26796 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
52 Yo‘nalish bakalavr
71 Mutaхassislik magistratura